Kunsten til folket og folket til kunsten

Kunstsilo er spektakulært både arkitektonisk og innholdsmessig. Derfor er ambisjonen at flest mulig mennesker i alle aldre og samfunnslag enten skal få lyst til å besøke museet, eller etter et besøk sitte igjen med gode opplevelser og inntrykk som preger en.

For mange er dessverre terskelen høy for å besøke et kunstmuseum. Det behøver ikke å være slik. Gjennom målrettet ambisjon om få kunsten til folket og folket til kunsten,er totalopplevelsen viktig. I den inngår et nyskapende formidlingsprogram, restaurant på toppnivå, kafé og museumsbutikk og selvsagt kunst i særklasse.

Knut Forsberg, kunstekspert ved velrennomerte Blomquist Kunsthandel, sier Tangensamlingen:

«er å betrakte som den største, bredeste, dypeste og viktigste samlingen i privat eie av norsk kunst fra tidsperioden 1930-1970. Denne kunstgaven er helt unik i norsk sammenheng».

Kunstsilo er planlagt som et kunstmuseum av stor betydning for det skandinaviske kunstfeltet og vil få et omfattende geografisk nedslagsfelt. Samfunnsoppdraget er også omfattende: Kunstsilo skal være et regionalt kraftsentrum for kunsten og kunstnerne i Agder, et museum av nasjonal betydning – og et museum som er internasjonalt synlig.


Når du besøker Kunstsiloen vil du oppleve et av Nord-Europas mest spektakulære museer, med utsyn over hele Kristiansand, med en av de viktigste samlingene over nordisk kunst, og utstillinger med noen av vår tids mest sentrale kunstnere.

Sentralt står en urokkelig visjon om kunstens verdi. Kunst Du utfordrer oss på ting vi trodde du visste, du blie fascinert, nysgjerrig og inspirert. Kanskje går du ut igjen litt annerledes enn da du kom inn, og med en opplevelse av kunsten som relevant for deg og ditt liv?

Samfunnsutvikling

Museet skal bidra til videreutvikling og innovasjon innen regionens kulturfelt. Satsing på aktiviteter for barn blir integrert i virksomheten og vil utvilsomt skape ringvirkninger i tid og geografi. Tilsvarende vil lokale kunstnere få større spillerom og muligheter for eksponering.

Museet i siloen blir en betydelig drivkraft i samspill med byens og regionens øvrige attraksjoner og institusjoner. Virkeliggjøringen skjer parallelt med sammenslåing av Agder-fylkene. Synkroniseringen kunne neppe vært bedre, i en tid da ny optimisme er det som kjennetegner landsdelen.

Regionale, nasjonale og internasjonale ambisjoner

Kunstsiloen er et unikt prosjekt i Norge. Fra å være et regionalt kunstmuseum, vil du ved besøk i det nye bygget oppleve et av Nord-Europas mest spektakulære museer, med utsyn over hele Kristiansand, med en av de viktigste samlingene over nordisk kunst, og utstillinger med noen av vår tids mest sentrale kunstnere.

Kunsten i Tangen-samlingen åpner også for muligheten for å utvikle nettverk og samarbeid internasjonalt. Dette arbeidet er allerede i gang og flere dialoger er startet. I april viser vi den danske keramikeren Axel Salto, i samarbeid med Danmarks eneste museum for keramikk, CLAY. Samlingen kan også fungere som “byttekort”, dvs. verk lånes ut til andre institusjoner, som igjen gir oss muligheten til å formidle noen av deres kunstnavn.

 

Kunstneriske ambisjoner

For SKMUs kunstneriske stab er ambisjonen å utvikle et museum med lav terskel og høyt faglig nivå.

Museet ønsker å formidle kunnskap om kunsten, dens egenverdi, men også dens plass og relevans i samfunnet i dag. Når du besøker Kunstsiloen, er vår ambisjon at du har opplevd viktig kunst som berører deg, samtidig som du har hatt en god opplevelse, og ønsker å besøke oss igjen.

For oss som lager utstillinger, er bygg og utstillingsrom et viktig verktøy. Siloen vil gi unike rom på høyt internasjonalt nivå. Et moderne kunstmuseum jobber med mere enn å formidle samlingene sine. Vi lager også utstillinger og prosjekter med nålevende kunstnere. For kunstnere utgjør et slikt bygg en attraksjon i seg selv, derfor er også flere av regionens kunstnere inn i prosessen med å utvikle bygget.

Vi vil gi samtidskunsten en tydelig plass i Kunstsiloen fordi den diskuterer verdenen vi lever i, fra ulike perspektiver. Vi vil bli en viktig arena for denne kunsten, og legge til rette for et stort spenn av ulike uttrykk. Vi har allerede erfaring med internasjonale prosjekter, og er i gang med spennende samarbeid med internasjonale samtidskunstnere. Et konkret eksempel er den finske fotografen Elina Brotherus, som er invitert til å skape et nytt fotoprosjekt med utgangspunkt i Sørlandet som sted.

Kunstsiloen vil innebære et løft for Kristiansand og Sørlandet, og et samarbeid med kunst- og kulturlivet her, er helt sentralt for å lykkes. Vi har dyktige kunstnere, kulturarbeidere og institusjoner med mye kompetanse, som vi ønsker å stimulere og trekke veksler på. Sammen ønsker vi å skape noe helt unikt som bare fins her.

Nye muligheter med Tangen-samlingen

Samlingene gir oss unike muligheter til å gå i dybden av og formidle kunst som vi ikke har tilgang på i dag, og som forteller om en felles nordisk historie. Samtidig ser vi noen unike koblinger til museets egne samlinger, der vi bl.a. kan sette kunsthistorien på Sørlandet inn et norsk og nordisk perspektiv.

Kunsthistoriker ved UiA, Frida Forsgren sier:
“Jeg tror at samlingen kommer til å ha uvurderlig betydning for SKMU og Kunstsiloprosjektet – samlingen har et internasjonalt fokus som vil komplementere det regionale fokuset i SKMUs samling”.

Dette betyr nye muligheter for museet og vårt publikum og samarbeidsinstitusjoner.

Det er aldri et mål i seg selv å bli større, men kunstsiloambisjonene gir grunnlag for en enorm publikumsvekst, og vil derfor utløse en større organisasjon med flere personer involvert, vekst i kunnskap og kompetanse og økte ressurser, også til produksjon av innhold.

Vi ønsker å skape et åpent museum som evner å tenke nytt, formidle kunst på forskjellige måter og ha et aktivt forhold til sitt publikum.