Siden 2015, da Nicolai Tangen bestemte seg for å deponere sin samling til SKMU gjennom AKO Kunststiftelse, har reisen mot Kunstsilo bestått av en arkitektkonkurranse, et skisseprosjekt – og nå, per mars 2018, er forprosjektets fase 1 ferdig.
Man går nå inn i en anskaffelsesprosess. det kan forekomme endringer i planene som presenteres under.
Et raskt tilbakeblikk på hva forprosjektets fase 1 har bestått av:

 

 • Det er utført omfattende analyser av tilstand på siloen og grunnforhold.
 • Siloen er scannet for å fastslå geometri.
 • BIM modell etablert (BygningsInformasjonsModell).
 • Konstruksjonsprinsipper og statistikk er avklart
 • Analyse av brannsikkerhet og rømningsveier
 • Akustikk
 • Sikkerhet
 • Tekniske systemer
 • Vurdering av alternativer ved kostnadsoptimalisering.

Arkitekter og rådgivere har bearbeidet prosjektet videre i dialog med:

 • byggherren
 • ansatte (brukere)
 • referansegruppe
 • rådet for funksjonshemmede
 • byantikvar

Det er avholdt forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten.

Leverandører forprosjekt fase 1:

Kunstsilo

 

Fremdrift

Forprosjekt fase 1 – sluttdato 31.01.2018
Anskaffelse av entrepenør – sluttdato 31.05.2018
Kontraktsinngåelse – sluttdato 15.06.2018
Forprosjekt fase 2 – sluttdato 30.10 2018
Beslutning gjennomføring – sluttdato 15.11.2018
Overlevering – sluttdato november 2020
Åpning – mai 2021

Fremdrift planprosess 2018

Bearbeding av dokumenter/bestemmelser etc. – ferdig jan/feb.

Annonsering offentlig ettersyn – 9. mars

Høringsfrist – 27-april

Skrivefrist BMU – 5.mai

BMU – 31.mai

Bystyret – 20.juni

 

 • SKMU følger regelverket for offentlige anskaffelser.
 • Anbudskonkurranse utføres som en ett-trinns konkurranse og uten forhandling.

Kvalifikasjonskrav (krav til forma, kompetanse og erfaring)
Tildelingskriterier (timepris, påslagsprosenter, rigg og drift)

 

 • Utlysning av anbud
 • Evaluering
 • Karensperiode
 • Kontraktsinngåelse juni 2018
Entrepenøren utarbeider kalkyle – priselementer fra anbud skal benyttes.

Markedsrisiko reduseres vesentlig

Entrepenøren skal videreutvikler forprosjektet i samhandling med byggherren

Ved avslutning av prosjektfasen skal det foreligge en omforent kontraktssum/målsum for gjennomføringsfasen.

 • Optimalisering
 • Konstruksjonssymstemer
 • Materialkvaliteter
 • Utstyrsnivå
 • Kuttrunder om nødvendig
 • Gjennomføringsfasen vil innebære en opsjon for oppdragsgiver.
 • Gjennomføres med godkjent kontraktssum/målsum
 • To faser for å redusere risiko/usikkerhet
 • Totalenterprisekontrakt med utvidet samarbeidsplikt. (Alternativ: Samspillskontrakt med målsum)
 • Prosjektet gjennomføres med en utvidet samarbeidsplikt for Totalentrepenøren som vil gi Oppdragsgiver større innblikk i Totalentrepenørens prosjektering og utførelse. Dette er likevel ikke et forhold som begrenser Totalentrepenørens ansvars- og risikoforhold i forhold til det som ellers følger av NS 8407
 • Kontrakten følger endringssystemet i NS 8407
 • Oppdragsgiver initierte prosjektendringer i form av avbestillinger eller endringer regulerer målsummen.
 • Det er i kalkyle for skisseprosjektet lagt inn et estimat på 15 mill. for tomtekostnad. Prosjekt Kunstsilo har behov for å få verifisert dette tallet i sine kalkyler.
 • Kanalbyen Eiendom AS, Kristiansand Eiendom og Kristiansand havn KF har laget et felles takstmannsmandat (datert 26.09.2017) og engasjert Næringsmelgleren og Sørmegleren til en verdivurdering av det området som er aktuell både for Kunstsiloen, kulturskole og bygg utviklet av Kanalbyen.
 • Salgsverdien skal reflektere verdien på arealene ved et salg på takseringspunktet.
 • De to takstene som er utført, skiller ca. 15%.
 • Alle partene skal etter en forhandling og innstilling, behandle saken i sine styrer eller politiske utvalg.