INVESTERING

Investeringer knyttet til Kunstsilo er estimert til NOK 530 millioner eksklusive mva. Investeringsbehovet er beregnet på bakgrunn av skisseprosjekt og forprosjekt. All virksomhet i Sørlandets Kunstmuseum er merverdipliktig. Vedtektene til Sørlandets Kunstmuseum krever at låneopptak skal godkjennes av Kulturdepartementet.

BESØKSTALL

Det er en målsetning å oppnå 150.000 årlige gjestebesøk i Kunstsilo. Dette krever hardt og målrettet arbeid, og vi må ha mange aktiviteter og opplevelser for å oppnå slike tall. Vi mener 150.000 er realistisk av flere grunner, blant annet at det allerede er betydelige gjestestrømmer i vår region:

Color Line frakter mer enn en million gjester i året.

Ny cruisehavn vil gi 150 000 besøkende.

Dyreparken har en million gjester.

Kilden har hatt et besøkstall mellom 150 000 og 200 000 de siste årene.


Dette gir et solid markedsgrunnlag for Kunstsilo. Forutsetningen er at Kunstsilo gjennom sine aktiviteter åpner for opplevelse, innsikt, læring og refleksjon.


Kapasiteten for utstillinger blir 3,5 ganger større enn i dagens kunstmuseum og 2400 gjester kan huses samtidig. 4000 kvadratmeter til utstilling gir fantastiske muligheter for mangfold av opplevelser basert på kunst. 
Ved å legge opp til en kveldsåpen Kunstsilo får vi et langt større publikumsgrunnlag, noe som bekreftes av andre museer som har utvidet åpningstidene. Sammenliknet med andre norske museer er vårt mål ambisiøst, men ikke umulig. Kunstsilo skal gi helhetlige opplevelser og ha fokus på gjesten.

 Munchmuseet har eksempelvis doblet besøkstallene ved å aktualisere kunsten – på tross av sine små og krevende utstillingslokaler. I det nye bygget i Bjørvika er estimatet for første års besøk på 500 000.

Blaafarveverket på Modum rapporterer på sin side om mer enn 150 000 besøkende.

Det er mye å lære av de beste i Norden. Vi har Aros og Louisiana i Danmark med høye besøkstall – og i Stockholm har vi Fotografiska Museet. Den nye kunstsiloen i Cape Town Zeitz MOCAA estimerer sitt besøk til 400 000 i 2018. Alle disse har klart det, og da kan vi også! 150 000 gjester er ambisiøst, men ikke umulig.

INNTEKTER

I tillegg til å oppvise utstillinger av høy kvalitet, vil Kunstsilo drive en virksomhet med mange fasetter:

Attraktiv restaurant på toppen av bygget
Kafé og butikk med attraktive varer og menyer
Events tilpasset forskjellige målgrupper


Våre målsettinger vil innebære en billettomsetningen på omlag NOK 12 millioner i 2022. Da har vi beregnet gjennomsnittlig billettinntekt per gjest til NOK 80 kroner og besøkstallet til 150 000. Billettprisen er foreløpig planlagt å være NOK 150 eks. mva.
og andelen betalende beregnet til omlag 55 % (gjennomsnittet i Norge er 52 % i følge Kulturrådet). Prisnivået er sammenlignbart med tilsvarende museer og attraksjoner.

I tillegg til billettinntekter vil andre inntekter genereres fra restaurantomsetning, kafé- og butikkomsetning. Dessuten vil arrangementer og events bidra vesentlig, med tillegg av partnerinntekter. Våre estimater bygger på tall og erfaringer fra sammenlignbare institusjoner.

De fleste norske museene har ikke satset særlig på den helhetlige opplevelsen rundt kunstutstillingene, og heller ikke hatt inntekter av annen virksomhet, slik Kunstsilo skal få. Vårt utvidete tilbudsrepertoar vi anslagsvis fremskaffe inntekter på NOK 23 millioner årlig.

Driftstilskudd fra stat, fylke og kommune er innrettet slik at staten dekker 60 %, mens de resterende 40 % er fordelt på Kristiansand Kommune (20 %), Vest-Agder Fylkeskommune (12 %) og Aust-Agder Fylkeskommune (8 %). Driftstilskuddet trappes opp fra dagens nivå på NOK 19,4 millioner til NOK 38,8 millioner i 2022.

KOSTNADER

Inntektene dekker den betydelig økte satsningen på utstillinger, arrangementer og øvrig aktivitet. Det er rom for vesentlig økning i antall medarbeidere, noe som også er nødvendig for å få Kunstsilo til å bli en suksess.

Finanskostnadene for et lån på NOK 265 millioner vil med dagens rentenivå utgjøre under NOK 7 millioner per år. Det er det dekning for innenfor våre estimater. Kunstsilo-prosjektet blir dermed bærekraftig.