Tangensamlingen er blitt gitt fra AKO Kunststiftelse til SKMU i form av evigvarende disponeringsrett over verkene.
Det betyr at SKMU selv bestemmer over hvilke verk som skal stilles ut og når, men har en minstevisningsplikt (les mer om den lenger nede).

AKO er en stiftelse med formål å fremme allmennhetens tilgang til nordisk bildende kunst fra perioden etter 1900 med hovedfokus på norsk billedkunst fra denne perioden.

Hvem eier hva?

Per i dag er Tangensamlingen eiermessig fordelt mellom AKO Kunststiftelse og Nicolai Tangen, hvor AKO Kunststiftelse per i dag, årsskiftet 2017/2018, har eierskap til 1050 verk med en anslått verdi på ca.83 millioner. Resten av Nicolai Tangens samling overføres suksessivt til AKO Kunststiftelse,-litt etter litt- ihh til en fremdriftsplan som begynner når endelig vedtak om bygging blir gjort. Slik vil samlingen ved åpning av Kunstsiloen vil være på ca. 2000 verk med en verdi på nesten 200 millioner. Samlingen vokser fortløpende, og et utvalg av nyinnkjøp vises på SKMUs instagramkonto @skmu_art.

Hva kan skje hvis noe ikke går som planlagt?

Hvis Kunstsiloprosjektet ikke blir noe av, er det den uavhengige norske stiftelsen og dets styre som avgjør hvordan formålet med visning og tilgjengeliggjøring i Norge skal oppfylles. Nicolai Tangen eller den engelske stiftelsen (som bidrar til finansieringen) vhar ingen krav på eller rett til å få verkene tilbake – AKO Kunststiftelse får verkene som en ugjenkallelig gave.

Hvis SKMU ikke oppfyller sine forpliktelser til å vise deler av samlingen i utstillingslokalene, eller håndterer samlingen slik at den blir skadet eller utsettes for fare, kan samlingen falle tilbake til AKO Kunststiftelse som i så tilfelle må avgjøre hvordan stiftelsens formål med visning og tilgjengeliggjøring i Norge skal oppfylles på annet vis.

Fakta om Tangensamlingen:

  • Består av 2000 verk, overføres til AKO Kunststiftelse fra Nicolai Tangen
  • Avtale inngått mellom AKO Kunststiftelse og SKMU om evigvarende disposisjonsrett
  • Verdi flere hundre millioner
  • Den viktigste nordiske samlingen av modernistisk kunst i perioden 1930 – 1980
  • Stor innkjøpsaktivitet
  • Midler til egne innkjøp i SKMU
  • Unikt eksempel på offentlig/privat samarbeid